Spring til indhold

Referater

Tidligere referater kan rekvireres hos Mikkel Thorning, leder

Referater fra seneste møder i hhv. bestyrelsen og Kasernerådet.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 18. januar 2017

 

1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2. Kort orientering fra Mikkel

Der arbejdes på de praktiske løsninger omkring Mikkels overtagelse af Elværket jf. den ny struktur,

hvor Mikkels nye leder bliver Christian Frank fra Musikskolen. Mikkel vil stadig være leder af

Kulturkasernen og have kontor på stedet.

 

3. Opfølgning på planlægningsmødet for foreningsugen

Mødet i december har lagt linjerne for det videre arbejde, som forventes planlagt endeligt på

gruppens næste møde d.27.2. Gruppen skal bl.a. finde ud af noget omkring evt. underholdning

udefra.

 

4. Bestyrelsen indstiller, at 5 nye foreninger tilbydes at komme i Kasernerådet.

Det drejer sig om Y’s Men’s Club, Visible Voices, Isefjordskunstnerne, Kunst, Kitsch og Kram samt

Tangoforeningen. Alle har gennem flere år haft faste aktiviteter på stedet. Det forudsættes, at de

alle er godkendt under Folkeoplysningsloven. Endelig vedtagelse på Visionsmødet, se pkt. 6.

 

5. Planlægning af mødedatoer for efteråret 2017

6.9. kl.17.30–18.30 Bestyrelsesmøde

6.9. kl.18.30–20.00 Kaserneråd

15.11. kl.18.30-20.00 Årsmøde

15.11. kl.20.00-21.00 Bestyrelsesmøde og evt. konstituering

 

6. Planlægning af Visionsmødet 22.2.

På Visionsmødet vil der blive en kort orientering om foreningsugen, hvorefter Mikkel vil komme med

4-5 udvalgte punkter i handleplanen, som han ønsker at sætte fokus på (herunder Kultur- og

fritidspolitikken). Disse bliver til generel drøftelse. Vi slutter med afstemning om optagelse af de 5

nye foreninger i Kasernerådet.

 

7. Kunsthåndværkermarked – forventningsafstemning ift. deltagelse af foreninger i Kasernerådet

Kunsthåndværkermarkedet er besluttet af Kasernerådet i fællesskab for mange år siden. Det er et

fælles arrangement, som arrangeres af KK med det formål at få gæster til KK samt udstillere udefra

og forøge kendskabet til KK. Det er ikke Coronas projekt, de har blot været så flinke at være primus

motor for det. Eneste forpligtelse er derfor fortsat, at man er en del af vagtplanen med 3 timer pr.

forening.

 

8. Kultur- og fritidspolitikken

Inddrages i visionsmødet og punktet omkring handlingsplanen.

 

9. evt.

Det ny administrationsgrundlag er vedtaget og udsendes til foreningerne.

 

Visionsmøde i Kasernerådet

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2. Kort nyt fra Mikkel

 

Økonomi

Overførsel til 2017 på ca.178.000,- grundet indkøbsstop i 2016 samt fastfrysning er overførsler fra

’15 til ’16. Der vil muligvis blive indført nye fastfrysninger i løbet af 2017 grundet kommunens

pressede likviditet.

 

Renovering

• Der er kommet nyt anlæg i teatersalen og søjlesalen.

• Værftet har fået installeret mørklægning, så det fremover kan benyttes til bl.a. teater.

• Opmaling af parkeringsbåse og trafikregulering, bl.a. i form af parkeringsinfo

• Nye skamler i Paletten

• Nye kædespil til riggen i teatersalen

• Klinkegulv på lageret (kommende opgave)

• Renovering af vægge i Krudthuset (kommende opgave)

 

Børneteaterfestival 202

Det er vedtaget, at Holbæk Kommune bliver vært for ”Aprilfestivalen” 2020. Alle lokaler skal

reserveres til formålet, så sæsonen 2020 bliver lidt anderledes. Der arbejdes på, at foreningerne

laver en form for børnekulturuge op til festivalen. Mere herom, når kan kommunale arbejdsgruppe

er nedsat og kommet med sit udspil.

 

3. Orientering om foreningsuge 2017

Kort orientering fra Mikkel – næste møde 27.2. (blev aflyst)

Der vil blive udsendt en vagtplan, hvori alle deltagende foreninger skal bidrage med en 3-timers

vagt i løbet af den uge, vi har aktiviteter.

 

4. Handleplan – diskussion af udvalgte punkter

 

Ad.1 – Kulturkasernen som en del af kulturhusene – hvordan?

Mikkel gav en kort orientering om, hvem der sidder i de andre huses brugerråd.

• Alle ønsker at samarbejde på kryds og tværs, men ønsker også at holde fast i profilen og

fællesskabet omkring KK.

• Der ønskes mere information om, hvem der er i de andre huses brugerråd. Der ønskes også

fortsat separat økonomi.

• Der opfordres til at tænke alle husene sammen i forhold til at benytte faciliteterne

fleksibelt, så mere kan lade sig gøre. Når man er på KK behøver man som sådan ikke

udelukkende at lave aktiviteter der. Hvis arrangementet egner sig mere til f.eks. Elværket,

kan det måske med fordel lægges der.

• Der er åbnet op for at deltage som observatør i andre brugerråd. Mikkel vil fremover

informere i alle brugerråd, hvis der er emner eller aktiviteter, som skønnes at være

relevante i andre brugerråd.

• På sigt ønsker vi, at foreningsugen også omfatter de andre huse, hvis det bliver en succes.

 

Ad.2 – børnekulturuge

Foreningerne, som umiddelbart har børne/unge-aktiviteter vil forsøge at iværksætte noget omkring

Aprilfestivalen 2020, bl.a. i samarbejde med Kulturskolen og Biblioteket. Fra KK er det Billedskolen,

Harlekin og evt. teaterforeningerne.

 

Ad.3 – årlige musikarrangementer med InTune i Teatersalen

InTune opfordres til at lave tilbagevendende aktiviteter, så både de selv og andre foreninger også

kan få glæde af deres aktiviteter i huset. De opfordres til både at tænke KK og Elværket ind i disse

aktiviteter. Det behøver ikke kun være store koncerter med mange bands, også små optrædener

f.eks. til fredagscafé kunne være interessant. InTunes bestyrelse arbejder videre med det.

 

Ad.4 – lagerplads og værksteder

Der er løbende behov for dette til foreningernes aktiviteter, bl.a. bygning af kulisser ifm.

teaterproduktioner. Mikkel arbejder vedvarende for at det lykkes.

 

Ad.5 – Ekcersérhallens visionsgruppe

Gennem mange år har der været snak om, at vi skulle lave nogle visioner for renoveringen af

hallen. Det må dog konstateres, at kommunens økonomi gør det formålsløst at igangsætte det. Vi

fjerner derfor punktet fra handleplanen på ubestemt tid.

 

5. Orientering den ny kultur- og fritidspolitik

Kort orientering fra Mikkel. Alle foreningers bestyrelser opfordres til at nærlæse politikken, særligt

med henblik på, hvordan man kan lave nye tiltag, som understøtter politikkerne. Søger man midler

fra puljer, er det altid godt at kunne henvise til politikken i det omfang, aktiviteterne understøttes

her.

 

6. Godkendelse af nye foreninger i Kasernerådet

Bestyrelsen har indstillet, at 5 foreninger godkendes til optagelse i Kasernerådet. Det er:

Isefjordskunstnerne, Kunst, Kitsch og Kram, Holbæk Fjord Y’s Men’s Club, Tangoforeningen samt

Visible Voices.

Der blev dog gjort enkelte bemærkninger omkring Y’s Men’s Clubs manglende kunstneriske profil,

som enkelte foreningsrepræsentanter ikke mente stemte overens med den vedtagne profil for

huset.

Alle foreninger blev godkendt af Kasernerådet til optagelse. 2 stemte imod Y’s Men’s Club, de

resterende stemte for.

Det har siden vist sig, at Visible Voices ikke er en godkendt forening, men kører som hold under

aftenskolen. VV kan derfor ikke indtræde i Kasernerådet. Resten vil fremover være at betragte som

medlemmer af rådet og vil modtage indbydelse til næste Kasernerådsmøde.

 

7. Evt.

IntetFeedback

Sidst opdateret

17.10.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Mikkel Thorning, afdelingsleder

Telefon: 72 36 51 26

E-mail: mthor@holb.dk